รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ระยอง
18
   
 
 
 
Remark :
91
ภัทริยา  สร้อยรัก
ระยอง  
26
พันธิตรา  แน่นหนา
ระยอง  
98
ณัฐธยาน์  พัฒนงาม
ระยอง  
28
ปุณยนุช  สุขสำราญ
ระยอง  
27
พัณณิตา  นันทนาภรณ์โสภณ
ระยอง  
89
ณัฐมล  เที่ยงแท้
ระยอง  
99
สิตานัน  ประกอบการ
ระยอง  
88
สิริอาภา  พิสุทธ์อาภากร
ระยอง  
45
ธันย์ชนก  เซี่ยงไฮ้
ระยอง  
23
ศิริวรรณ  บุญเพ็ง
ระยอง  
9
เณศรา  อุตม์ทอง
ระยอง  
42
อรวรรณ  เจริญประโยชน์
ระยอง  
1
ชนัญชิดา  ปรีชา
ระยอง  
99
สุชาวดี  พิมพิชัย
ระยอง  
29
สิรภัทร  กาษรสุวรรณ
ระยอง  
   
0
ลพบุรี
   
 
 
 
Remark :
8
รัตราภรณ์  สวัสดี
ลพบุรี  
15
วรพรรณ  อ่ำคูณ
ลพบุรี  
ศิริวรรณ  ฉุยมานะ
ลพบุรี  
10
วรรณนิภา  พันธณี
ลพบุรี  
4
จุไรวรรณ  สาครรัตน์
ลพบุรี  
นภาพร  คำหงษา
ลพบุรี  
2
กรรณิกา  หาสิงห์
ลพบุรี  
12
มณฑิรา  พงษ์แสวง
ลพบุรี  
9
เกตน์สิรี  กล่ำประสาท
ลพบุรี  
3
หทัยชนก  สังข์ศรี
ลพบุรี  
จิรัฐิกานต์  มีปาน
ลพบุรี  
1
อุไรวรรณ  บุญโต
ลพบุรี  
11
วาสนา  เตชะวานิช
ลพบุรี  
7
สรัลชนา  สุวรรรณธาดา
ลพบุรี  
5
สุดารัตน์  นาคสนิท
ลพบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม